Ochrana osobných údajov

Riadne spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je pre AUTO ARNO, s.r.o., veľmi dôležité a ochrana osobných údajov je prioritou. V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali o spracúvaním osobných údajov v podmienkach obchodnej spoločnosti AUTO ARNO, s.r.o., v spojení s novou právnou úpravou, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov („Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, („Zákon o ochrane osobných údajov“).

Vzhľadom na rozsiahlosť Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, sme pre lepšiu prehľadnosť informácie o spracúvaní osobných údajov pripravili vo forme nasledujúcich otázok a odpovedí:

 1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?
  Prevádzkovateľom osobných údajov je AUTO ARNO, s.r.o., so sídlom: Boldocká 200, prevádzka: Boldocká 218, 903 01 Senec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 29949/B (ďalej aj “AUTO ARNO“).

 2. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aký účel?
  Vaše osobné údaje spracúvame v rámci obchodnej činnosti AUTO ARNO, za účelom poskytovania služieb klientom AUTO ARNO. Vaše osobné údaje slúžia výlučne pre potreby AUTO ARNO a nebudú poskytnuté príjemcovi bez Vášho písomného súhlasu.

 3. Aký je oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov?
  Oprávneným záujmom AUTO ARNO je obchodná činnosť a poskytovanie tovarov a služieb zákazníkom AUTO ARNO.

 4. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?
  Z dôvodu zaistenia riadnej činnosti AUTO ARNO majú k Vašim osobným údajom prístup aj tretie subjekty. Jedná sa napríklad o poskytovateľa účtovných služieb. Z dôvodu ochrany Vašich osobných údajov, máme s týmito subjektmi uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 5. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania Vášho vzťahu s AUTO ARNO. Po ukončení Vášho vzťahu a všetkých záväzkov vyplývajúcich so vzťahu AUTO ARNO uchovávame vaše osobné údaje počas obdobia, ktoré je vyžadované v zmysle platnej legislatívy.

 6. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
  Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na AUTO ARNO a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Taktiež máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Svoje práva môžete uplatniť na mailovej adrese: info@autoarno.sk, prípadne písomne na adrese sídla AUTO ARNO. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

 7. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov?
  AUTO ARNO v rámci spracúvania osobných údajov nevyužíva automatizované informačné systémy a ani profilovanie.


Ak máte k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pripomienky, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese
info@autoarno.sk, alebo priamo písomne na adrese sídla AUTO ARNO.

AUTO ARNO, s.r.o.